intellisol barst van energie

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden Intellisol nv

 1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en plaatsingen behoudens ons uitdrukkelijke en geschreven andersluidend akkoord. Het feit dat een andersluidende overeenkomst afwijkt van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden sluit de toepassing van de andere bepalingen niet uit.
 2. De overeenkomst komt slechts tot stand na een wederzijdse gehandtekende schriftelijke bevestiging. Wanneer de klant nadien zijn bestelling annuleert, is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10%, zonder nadeel te berokkenen aan het recht voor Intellisol nv om de volledige herstelling van de werkelijk geleden schade te vorderen.
 3. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten (tekeningen, beschrijving, specificaties, studies, … ) die als indicatie in de bestelbon en communicatie worden gepresenteerd, zijn afkomstig van betrouwbare en erkende informatiebronnen en/of verkregen via wetenschappelijk onderzoek. De gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze maken echter geen deel uit van het commerciële aanbod van Intellisol nv, zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Intellisol nv. Zij mogen niet zonder toestemming van Intellisol nv worden gebruikt, gekopieerd of aan derden bekend worden gemaakt, of doorgegeven worden, of aan derden ter beschikking gesteld worden om aan te wenden, of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
 4. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de bestelling aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht om onmiddellijk alle voornoemde gegevens terug te geven aan Intellisol nv.
 5. Leveringstermijnen van leveranciers kunnen invloed hebben op de aanvangsdatum van werken of vooropgestelde leveringsdatum. Een vertraging hierdoor ontstaan, kan in geen geval aanleiding geven tot de betaling van schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst. Ook gevallen van overmacht kunnen vertraging van levering of aanvangsdatum der werken veroorzaken. De opdrachtgever aanvaardt dat als overmacht onder meer geldt: staat van oorlog, brand, ongevallen, diefstal, verlies van lading, totale of gedeeltelijke stakingen, politieke gebeurtenissen of beleidsbeslissingen, situaties waardoor de fabricatie, bevoorrading of verzending doorbroken worden, alsook machinebreuk, lock-out, en in het algemeen alle redenen die de normale gang van de bedrijvigheid van de leverancier belemmeren.
 6. In geval van loutere verkoop zonder plaatsing worden al onze producten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, altijd beschouwd als zijnde verkocht, goedgekeurd en ontvangen of erkend ontvangen te zijn op het adres van onze werkingszetel. Alle kosten vanaf het vertrek uit onze magazijnen, zoals vervoer- en verzendingskosten en de verzekering tegen algemene risico’s zijn steeds ten laste van de klant (behoudens uitdrukkelijk anders luidende overeengekomen), zelfs indien franco verzonden.
 7. Bij gewone levering van goederen dient iedere klacht aangetekend en ten laatste acht werkdagen volgend op de ontvangst der goederen bij onze onderneming ingediend te worden. Na deze termijn worden de goederen als definitief aanvaard beschouwd. Eventuele klachten dienen gemotiveerd te zijn en hebben enkel uitwerking op hetgeen betwist wordt, zonder partijen te ontslaan van hun wederzijdse verplichtingen.
 8. Bij leveringen met plaatsing vindt de voorlopige en definitieve oplevering der werken samen met de indienststelling gelijktijdig plaats, op datum en uur in onderling overleg overeengekomen en uiterlijk binnen de acht werkdagen na voltooiing der werken (en keuring der installatie voor ingebruikname), tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Indien dit door omstandigheden niet binnen gestelde termijn geschiedt, worden de werken stilzwijgend als aanvaard en goedgekeurd beschouwd, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk voorbehoud van een der partijen. Eventuele klachten dienen gemotiveerd te zijn en hebben enkel uitwerking op hetgeen betwist wordt, zonder partijen te ontslaan van hun wederzijdse verplichtingen.
 9. Onze facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar, d.w.z. binnen acht werkdagen na uitgiftedatum. Goederen die worden afgehaald in ons magazijn dienen bij afhaling steeds contant betaald te worden. Indien een factuur niet vóór de vervaldag wordt betaald, worden alle onbetaalde facturen, zelfs die nog niet vervallen zijn, automatisch en zonder ingebrekestelling onmiddelijk opeisbaar.
 10. Elke factuur die niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van €125. Op het aldus verhoogde bedrag zijn de wettelijk gangbare intresten van toepassing.
 11. Eigendomsvoorbehoud: alle materialen en goederen blijven eigendom van Intellisol nv tot algehele betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen. Bij niet naleving van betalingsafspraken is Intellisol nv bovendien gerechtigd verdere leveringen of uitvoering der werken op te schorten of desgevallend de ontbinding van de overeenkomst te vorderen en de geleverde materialen terug te vorderen. Dit alles zonder recht op schadevergoeding door de klant, en zonder nadeel te berokkenen aan het recht voor Intellisol nv om de volledige herstelling van de werkelijk geleden schade te vorderen.
 12. Alle bijkomende prestaties die niet in de bestelbon vermeld zijn maar betrekking hebben op dezelfde opdracht, worden gefactureerd. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
 • in geval van bestekwijzigingen of uitvoeringswijzigingen op vraag van de opdrachtgever;
 • in geval van afwijkingen van de bedragen van offertes en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
 • in geval van meerwerken gevraagd door de opdrachtgever;
 • in geval van verhogende en/of onvoorziene omstandigheden of werkonderbrekingen die niet te wijten zijn aan de installateur.

Aangevraagde meerwerken worden afzonderlijk gefactureerd. Voor de meerwerken aanvaardt de koper dezelfde verkoopsvoorwaarden als vermeld bij de bestelling.

 1. Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat de huidige verkoopsvoorwaarden integraal van toepassing blijven.
 2. Bij uitvoering van werken door Intellisol nv dient de werf steeds veilig en goed toegankelijk te blijven om de goederen op de plaats van uitvoering te brengen en aldaar onmiddllijk zonder hinder desgevallend te installeren. Aanvragen van vergunningen voor het plaatsen van steiger, lift en parkeerontheffing op de openbare weg, trottoir, dienstwegen en uitgangen dienen steeds door en voor rekening van de opdrachtgever gewaarborgd te worden.
 3. De opdrachtgever voorziet steeds voor zijn rekening de mogelijkheid tot gebruik van de nodige nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, …) om de werken in de meest gunstige omstandigheden te kunnen uitvoeren.
 4. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren-Maaseik.
 5. Waarborg en aansprakelijkheid: de geleverde goederen worden slechts gewaarborgd rechtstreeks door de fabrikant, onder de door hem aangegeven garantie en/of waarborgvoorwaarden en termijnen zoals desgevallend vermeld op zijn website, of zoals hernomen in de aangeboden offerte, bestelbon of factuur, of haar bijlagen van Intellisol, die op haar beurt slechts gehouden is tot en waarborg verlenen kan voor hetgene bij wet tot haar aansprakelijkheid behoort. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, is de waarborg beperkt tot het vervangen van de onderdelen die met een gebrek behept zijn. Dit heeft echter geen verlenging van de garantietermijn tot gevolg.
 6. Geen enkele objectieve aansprakelijkheid kan ons ten laste gelegd worden indien Intellisol nv geen fabrikant van het materiaal is. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het vergoeden van de directe schade die te wijten is aan onze zware fout(en) of bedrog, of het foutief uitvoeren van een hoofdverbintenis van de overeenkomst. In ieder geval kan Intellisol nv niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte gevolgschade.
 7. Elke waarborg of garantie, ook fabrieksgarantie, gaat in op datum van levering van de materialen.
 8. Onderhoudscontracten en reparaties worden nooit uitgevoerd met bijkomende waarborg of garantie. Intellisol nv kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor nadelige gevolgen na stormschades of directe en indirecte gevolgen door aanpassingen en herstellingen aan de installaties door derden.

Gebruiksvoorwaarden website (disclaimer)

Het gebruik van de website van www.intellisol.be (de “Website“) is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan Intellisol nv, met maatschappelijke zetel te Maastrichtersteenweg 163, 3680 Maaseik, en met ondernemingsnummer BE 0895.322.173 (hierna: “Wij” of de “Onderneming“).

 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze Onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op de Website, via de volgende link https://intellisol.be/legal/#DataProtectionNotice.

 

COOKIES

De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

 

BELGISCH RECHT

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.

Data Protection Notice Intellisol nv

1. Inleiding:

Intellisol nv met maatschappelijke zetel te Maastrichtersteenweg 163, 3680 Maaseik en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0895.322.173 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

2. Toepassingsgebied

Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

 

3. Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen

Intellisol nv met maatschappelijke zetel te Maastrichtersteenweg 163, 3680 Maaseik en met ondernemingsnummer BE 0895.322.173, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

 

4. Persoonsgegevens

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon-en gsm-nummer). Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken), kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren (zoals E-ID-gegevens, Limosanummer).

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

 

5. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

5.1 Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of ons gerechtvaardigd belang.

5.2 Gegevens van leveranciers en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID-gegevens of het Limosanummer verwerkt. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.3 Gegevens van personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

5.4 Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

 

6. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van zeven jaar na de beëindiging van de laatste overeenkomst uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

 

7. Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht op verwijdering van gegevens of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de verwijdering van gegevens of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
 • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot Intellisol nv. De contactpersoon hiervoor is: de heer Herman Daniëls met contactgegevens:
089/355 300 –  Maastrichtersteenweg 163, 3680 Maaseik – info@intellisol.be.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail:  commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

8. Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, keuringsorgaan, netbeheerder, evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten).

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

9. Technische gegevens en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Intellisol nv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

10. Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.

 

11. Nog vragen?

Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Intellisol nv op, hetzij per post naar Maastrichtersteenweg 163, 3680 Maaseik, België per e-mail aan info@intellisol.be.

Privacybeleid Intellisol nv

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo weet u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Intellisol nv. U dient zich ervan bewust te zijn dat Intellisol nv niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Intellisol nv respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Intellisol nv of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Intellisol nv of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.`

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw apparaat worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Intellisol NV of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt en die wij op die moment nog in ons bezit hebben. U kan uw persoonsgegevens opvragen via e-mail: info@intellisol.be

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (zonder inbegrip van uw IP-adres, dit staat ingesteld als geanonimiseerd) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Intellisol nv – BTW 0895.322.173
Maastrichtersteenweg 163
3680 Maaseik (België)

info@intellisol.be
Tel. +32 89 355 300

+32 (0)89.355.300

info@intellisol.be

Maastrichtersteenweg 163, 3680 Maaseik (België)

Maandag - Vrijdag: 9.00 - 17.00

Bent u benieuwd wat Intellisol voor u kan betekenen? Of wilt u een storing melden? Bereik ons dan via onderstaand formulier. Maar u kunt natuurlijk ook even bellen. We helpen u graag verder.

Hebt u een vraag? Op de pagina ‘Veelgestelde vragen’ vindt u wellicht een antwoord.