fbpx

Data Protection Notice Intellisol nv

1. Inleiding:

Intellisol nv met maatschappelijke zetel te Maastrichtersteenweg 163, 3680 Maaseik en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0895.322.173 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

2. Toepassingsgebied

Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

 

3. Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen

Intellisol nv met maatschappelijke zetel te Maastrichtersteenweg 163, 3680 Maaseik en met ondernemingsnummer BE 0895.322.173, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

 

4. Persoonsgegevens

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon-en gsm-nummer). Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, 30bis-aangifte van werken), kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt om uw aanwezigheden te registreren (zoals E-ID-gegevens, Limosanummer).

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

 

5. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

5.1 Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of ons gerechtvaardigd belang.

5.2 Gegevens van leveranciers en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing). Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval tevens de E-ID-gegevens of het Limosanummer verwerkt. Voor direct marketingactiviteiten per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) zal steeds de toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

5.3 Gegevens van personeel

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

5.4 Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

 

6. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van zeven jaar na de beëindiging van de laatste overeenkomst uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

 

7. Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht op verwijdering van gegevens of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de verwijdering van gegevens of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
 • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot Intellisol nv. De contactpersoon hiervoor is: de heer Herman Daniëls met contactgegevens:
089/355 300 –  Maastrichtersteenweg 163, 3680 Maaseik – info@intellisol.be.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail:  commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

8. Doorgifte aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, keuringsorgaan, netbeheerder, evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten).

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

9. Technische gegevens en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Intellisol nv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

10. Toegang door derden

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Data Protection Notice.

 

11. Nog vragen?

Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Intellisol nv op, hetzij per post naar Maastrichtersteenweg 163, 3680 Maaseik, België per e-mail aan info@intellisol.be.

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden (AVW) Intellisol nv

 

 1. Huidige algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden (verder AVW genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot verkopen, leveringen, verhuringen, installatiewerken, onderhouds-, terbeschikkingstellings- en andere overeenkomsten en aanbiedingen van diensten en/of goederen door Intellisol nv. Deze AVW zijn mits afzonderlijke vermelding en/of uitdrukkelijk en geschreven andersluidend akkoord aanvullend respectievelijk ondergeschikt aan eventuele bijzondere afwijkende bepalingen en voorwaarden. Eventuele afzonderlijke eigen algemene of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts ondergeschikt van toepassing aan deze algemene voorwaarden, voor zover ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden door Intellisol nv. Intellisol nv maakt uitdrukkelijk bezwaar tegen dergelijke algemene of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever in zoverre deze niet met onderhavige AVW of de aangeboden overeenkomst, offerte, bestelbon of factuur, of haar bijlagen overeenstemmen. Het feit dat een andersluidende overeenkomst of – bepaling afwijkt van een van de bepalingen van deze AVW, sluit de toepassing van de andere bepalingen niet uit. Onderhavige voorwaarden wijken op bepaalde punten uitdrukkelijk af van het gemene recht. Elke andersluidende bepaling waarmee Intellisol nv zich niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard, wordt volledig uitgesloten.
 2. De overeenkomst komt slechts tot stand na een door de opdrachtgever gehandtekende schriftelijke bevestiging, gevolgd door een bevestiging van de opdracht door Intellisol nv. Bij gebrek aan orderbevestiging door Intellisol nv wordt de verplichte vergoeding bij het sluiten van de transactie, d.w.z. door offerte en aanvaarding, betaalbaar. Tenzij anders bepaald zijn onze offertes slechts 30 kalenderdagen geldig. Zelfs bij absoluut forfait, geven elke wijziging van lonen, sociale lasten, prijzen van materialen, transportkosten e.d. Intellisol nv het recht op toepassing van prijsherziening aangepast aan de realiteit van de opdracht. Wijzigingen aangebracht door de opdrachtgever zijn slechts geldig indien schriftelijk aanvaard door Intellisol nv. Wanneer de opdrachtgever resp. klant zijn opdracht resp. bestelling/overeenkomst verbreekt, is deze overeenkomstig art 1794 BW ertoe gehouden Intellisol nv te vergoeden voor de reeds gedane en niet te vermijden komende uitgaven, arbeid en de mogelijk gerealiseerde toegevoegde waarde en alle andere verdiensten die ze bij dit werk had kunnen winnen, hetgeen forfaitair minimaal begroot wordt op 20% van de nog niet uitgevoerde prestaties, zonder nadeel te berokkenen aan het recht voor Intellisol nv om de volledige herstelling van de werkelijk geleden schade te vorderen en onverminderd het recht om reeds geleverde prestaties aan te rekenen.
 3. De inhoud van alle al dan niet digitaal en ter titel van informatie aangeleverde documenten en bijlagen (inclusief en zonder hiermee volledig te willen zijn: tekeningen, ontwerpen, concepten, ontwikkelde software, berekeningen, leveranciers- c.q. productinformatie, beschrijvingen, bestanden, specificaties, studies, beeldmateriaal, toelichtingen, …) die als aanvulling resp. toelichting in de offerte/overeenkomst en communicatie aan de ontvanger worden aangeboden, gepresenteerd/overhandigd, zijn samengesteld op basis van door de opdrachtgever resp. klant of zijn aangestelden aangeleverde informatie, al dan niet ter plaatse verzameld, hetzij door Intellisol nv resp. haar leveranciers c.q. partners aangestelden zelf samengesteld, hetzij op basis van betrouwbare en erkende informatiebronnen en/of verkregen via (al dan niet wetenschappelijk) onderzoek, analyse of verwerking van gegevens, hetzij een combinatie van voorgaande. Deze documenten, bestanden, bijlagen en hun inhoud zijn gebonden aan geheimhouding en zijn indicatief en uitsluitend bestemd voor de ontvanger resp. opdrachtgever/klant. Zij zijn enkel indicatief en mogelijk onderhevig aan wijzigende omstandigheden en kunnen derhalve geen juridisch bindend deel uitmaken van het commerciële aanbod van Intellisol nv. Ze blijven integraal (ook na het einde van of bij afwezigheid van een overeenkomst) het (o.a. intellectuele) eigendom van Intellisol nv voor het door haar gerealiseerde aandeel resp. toegevoegde meerwaarde. Behoudens voor het doel omschreven in de overeenkomst, en ook na beëindiging ervan, mogen zij noch geheel noch gedeeltelijk zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Intellisol nv worden gebruikt, aangewend, gekopieerd of aan derden bekend worden gemaakt of ter beschikking gesteld, om aan te wenden, te gebruiken of op andere wijze openbaar te worden gemaakt. Dit geldt tevens en ongeacht de communicatievorm voor al haar al dan niet aan de opdrachtgever/klant/partner/derde al dan niet in het kader van een overeenkomst of aanbieding uitgewerkte tekeningen, ontwerpen, concepten, berekeningen, studies, beeldmateriaal, ontwikkelde software, uitgevoerde analyses, databestanden, die voorwerp uitmaken van een geheimhoudingsplicht en waartoe Intellisol nv zich te allen tijde en integraal, ook na afloop van de overeenkomst, het eigendoms- en auteursrecht strikt en exclusief voorbehoudt.
 4. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de overeenkomst aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht om onmiddellijk alle voornoemde gegevens terug te geven aan Intellisol nv.
 5. Leveringstermijnen en beschikbaarheden van leveranciers kunnen invloed hebben op de aanvangsdatum van werken of vooropgestelde leveringsdatum. Een vertraging hierdoor ontstaan, kan in geen geval aanleiding geven tot de betaling van schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst. Ook gevallen van overmacht kunnen vertraging van levering of aanvangsdatum der werken veroorzaken. De opdrachtgever aanvaardt dat als overmacht onder meer geldt: alle redelijkerwijze onvoorzienbare en onvermijdbare omstandigheden, eenzijdigde stopzetting van productie door de leverancier, wijziging van regelgeving, staat van oorlog, brand, ongevallen, diefstal, verlies van lading, totale of gedeeltelijke stakingen, politieke gebeurtenissen of beleidsbeslissingen, situaties waardoor de fabricatie, bevoorrading of verzending doorbroken worden, alsook machinebreuk, lock-out, en in het algemeen alle redenen die de normale gang van de bedrijvigheid van de leverancier resp. Intellisol nv belemmeren.
 6. In geval van verhuur, terbeschikkingstelling, of loutere verkoop zonder plaatsing worden al onze producten resp. diensten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, altijd beschouwd als zijnde verkocht (resp. verhuurd of terbeschikkinggesteld), goedgekeurd en ontvangen of erkend ontvangen te zijn op het adres van onze werkingszetel. Alle kosten vanaf het vertrek uit onze magazijnen, zoals vervoer-, en verzendingskosten en de verzekering (bijv. transport en algemene risico’s) zijn steeds integraal ten laste van de opdrachtgever/klant (behoudens uitdrukkelijk andersluidend overeengekomen), zelfs indien franco verzonden.
 7. Bij gewone levering van goederen en diensten dient iedere klacht aangetekend en ten laatste acht werkdagen volgend op de ontvangst der goederen/diensten bij onze onderneming ingediend te worden. Na deze termijn worden de goederen/diensten als definitief aanvaard beschouwd. Eventuele klachten dienen gemotiveerd te zijn en hebben enkel uitwerking op hetgeen betwist wordt, zonder partijen te ontslaan van hun wederzijdse verplichtingen. De door artikelen 1788 en 1789 BW beoogde overdracht van risico’s vindt plaats op het ogenblik van levering van goederen en naarmate de uitvoering van de werken/prestaties vordert.
 8. Bij leveringen met plaatsing resp. private opdrachten die niet onderhevig zijn aan de wet Breyne vindt de voorlopige en definitieve oplevering der werken samen met de indienststelling c.q. ingebruikname in aanwezigheid van de opdrachtgever/klant gelijktijdig plaats, de laatste werkdag doch uiterlijk binnen de acht werkdagen na voltooiing der werken (resp. en voor zover van toepassing na keuring der installatie voor ingebruikname), tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Indien dit door omstandigheden niet binnen gestelde termijn geschiedt, worden de werken stilzwijgend als aanvaard en goedgekeurd beschouwd, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk voorbehoud van een der partijen uiterlijk binnen 15 kalenderdagen na het beëindigen van de werken. Eventuele klachten dienen gemotiveerd te zijn en hebben enkel uitwerking op hetgeen betwist wordt, zonder partijen te ontslaan van hun wederzijdse verplichtingen.
 9. Voor andere leveringen met plaatsing, al dan niet onderhevig aan de wet Breyne, dient de opdrachtgever/klant over te gaan tot de voorlopige oplevering der werken zodra de werken beëindigd zijn. Kleine onvolkomenheden of onvoltooidheden van kleine werken, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de opdrachtgever het deel te betalen dat wel geheel of gedeeltelijk voor aanvaarding in aanmerking genomen is en dient het saldo vereffend vervolgens de openstaande punten verholpen worden en overeenkomstig hun waarde. Indien de opdrachtgever/klant nalaat aan de oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen, binnen 8 kalenderdagen na hierom verzocht te zijn, wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze periode van 8 kalenderdagen. De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever/klant van de werken die opgeleverd worden en sluit elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van eventuele aansprakelijkheden. De werken die in staat van oplevering zijn bevonden, worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald voor hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de aannemer in zijn verzoek om oplevering vermeld heeft. De definitieve oplevering gebeurt maximaal 4 weken na de voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn.
 10. Onze facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar, d.w.z. binnen acht werkdagen na uitgiftedatum. Desgevallend worden prestaties tussentijds gefactureerd volgens vordering der installatiewerken en/of gedeeltelijke leveringen. Intellisol nv behoudt zich het recht voor de volledige betaling van de aangeboden goederen of diensten te vorderen vóór levering c.q. aanvang der werken resp. prestaties. Goederen die worden afgehaald in ons magazijn dienen bij afhaling steeds voorafgaand contant betaald te worden. Indien een factuur niet vóór de vervaldag wordt betaald, worden alle onbetaalde facturen, zelfs die nog niet vervallen zijn, automatisch en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, is er géén korting voorzien voor betaling in contanten.
 11. Elke factuur die niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 12% van het verschuldigd bedrag met een minimum van €250. Op het aldus verhoogde bedrag zijn de wettelijk gangbare intresten van toepassing. Naast de gevallen door de wet en rechtspraak voorzien, heeft Intellisol nv het recht om onmiddellijk van een overeenkomst af te zien als de opdrachtgever/klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. Eventuele verdergaande aanspraak op schadevergoeding door Intellisol nv blijft hierdoor onaangetast.
 12. Eigendomsvoorbehoud: met uitzondering van de bepalingen zoals geformuleerd in artikel 3 bovenstaand blijven alle geleverde prestaties, materialen en goederen, zelfs na incorporatie integraal eigendom van Intellisol nv tot algehele betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen. Bij niet-naleving van betalingsafspraken is Intellisol nv bovendien gerechtigd verdere leveringen of uitvoering der werken onmiddellijk op te schorten of desgevallend de ontbinding van de overeenkomst te vorderen en de geleverde materialen zonder toestemming terug te vorderen, terug los te maken en terug te nemen. Dit alles zonder recht op schadevergoeding door de klant, en zonder nadeel te berokkenen aan het recht voor Intellisol nv om de volledige herstelling van de werkelijk geleden schade te vorderen. Betaalde voorschotten blijven behouden voor Intellisol nv tot vergoeding van de geleden schade. In het kader van dit eigendomsvoorbehoud heeft de opdrachtgever niet het recht de geleverde prestaties/goederen als borg aan derden in eigendom te geven, in pand te geven, te ruilen of af te staan. In geval de opdrachtgever/klant de goederen vooralsnog in eigendom overdraagt aan een derde onder welke vorm dan ook, staat de opdrachtgever/klant nu reeds zijn vorderingen uit deze eigendomsoverdracht ten bedrage van de factuurwaarde inclusief schadebeding van het voorbehouden goed aan Intellisol nv af.
 13. Alle bijkomende prestaties die niet in de overeenkomst resp. offerte vermeld zijn maar betrekking hebben op dezelfde opdracht, worden zonder meer gefactureerd. Alle maatregelen en bijhorend noodzakelijke prestaties of levering en installatie van goederen na bevestiging van de opdracht bijkomend opgelegd door architect, stabiliteitsingenieur, milieu- resp. veiligheidscoordinator, bevoegde personen of wijzigende regelgeving of noodzakelijk voor een goede uitvoering van het werk (eventueel ten gevolge van onzichtbare hindernissen of veranderde structuren en inrichtingen) worden integraal beschouwd als te verrekenen meerwerk en worden uitgevoerd op de economisch meest haalbare wijze. Verrekening van meer- en minderwerk vindt eveneens plaats:
 • in geval van bestekwijzigingen of uitvoeringswijzigingen, op vraag van de opdrachtgever;
 • in geval van afwijkingen van de bedragen van offertes en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
 • in geval van meerwerken gevraagd door de opdrachtgever;
 • in geval van noodzakelijke bijkomende (ev. voorbereidings-) werken ingevolge wijziging van volgorde der werken, termijnen of wijziging bouwproces;
 • in geval van verhogende, gewijzigde en/of onvoorziene omstandigheden resp. uitvoeringstermijnen, waaronder verborgen gebreken, verborgen hindernissen of werkonderbrekingen die niet te wijten zijn aan de installateur;
 • in geval van schade aangebracht door derden.

Aangevraagde meerwerken worden afzonderlijk gefactureerd. Voor de meerwerken aanvaardt de koper dezelfde verkoopsvoorwaarden als vermeld bij de opdracht.

 1. Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat de huidige AVW integraal van toepassing blijven.
 2. Beopdrachting van stabiliteitsingenieur, landmeter, architect, veiligheidscoördinator, EPB-adviseur, alsook grondwerken, afbraakwerken, verwijderings- en milieukosten, specifieke dakwerken (en dakdoorvoeren), sanitair werken, betonboringen, brandveiligheids- en afwerkingswerkzaamheden, netstudies, vergunningsaanvragen gebeurt steeds door en voor rekening van de opdrachtgever/klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen. Bij ondertekening van de overeenkomst, aanbieding, offerte bevestigt de opdrachtgever/klant dat het gebouw, de gebouwschil incl. isolatie, de aanwezige installaties en uitrusting, het dak, de draagconstructies, de ondergrond, de muren, de plafonds, de funderingen, de vloeren, overeenstemmen met de aannames door Intellisol nv zoals geformuleerd in de aanbieding/offerte/overeenkomst en door toedoen van de opdrachtgever/klant en eventueel noodzakelijk door hem aangestelden voldoende gecontroleerd, veilig en voldoende geschikt bevonden werden in alle mogelijke opzichten om er de aangeboden installatie op te installeren, aan te bevestigen, op aan te sluiten.
 3. Bij uitvoering van werken, levering van prestaties door Intellisol nv dient de werf steeds veilig en goed toegankelijk te blijven om de goederen op de plaats van uitvoering te brengen en aldaar onmiddellijk zonder hinder desgevallend te installeren. Aanvragen van vergunningen voor het plaatsen van steiger, lift en parkeerontheffing op de openbare weg, trottoir, dienstwegen en uitgangen dienen steeds door en voor rekening van de opdrachtgever gewaarborgd te worden.
 4. De opdrachtgever voorziet steeds voor zijn rekening de mogelijkheid tot kosteloos gebruik van de nodige nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, toiletten, sanitair, stromend stadswater, verwarming, werfkeet, …) om de werken in de meest gunstige omstandigheden te kunnen uitvoeren.
 5. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen afdeling Tongeren-Maaseik.
 6. Waarborg, kwaliteit, gebruiksvoorschriften, toegezegde eigenschappen, garanties en aansprakelijkheid: de geleverde goederen, hun kwaliteit, gebruiksvoorschriften en toegezegde eigenschappen worden nooit door Intellisol nv zelf doch slechts gewaarborgd rechtstreeks door de fabrikant (inclusief de terbeschikkingstelling en correctheid van bijhorende documenten in de juiste landstaal), onder de door hem aangegeven toegezegde eigenschappen, gebruiksvoorschriften, kwaliteit, garantie en/of waarborgvoorwaarden en -termijnen zoals desgevallend vermeld op zijn website, of zoals hernomen in de aangeboden overeenkomst, offerte, bestelbon of factuur, of haar bijlagen van Intellisol, die op haar beurt slechts gehouden is tot en waarborg verlenen kan voor hetgene bij wet tot haar aansprakelijkheid behoort. In géén geval draagt Intellisol nv enige aansprakelijkheid of is ze gebonden t.a.v. de opdrachtgever/klant door schriftelijke bekendmakingen niet door Intellisol nv zelf gepubliceerd doch desgevallend wel meegedeeld. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, is de waarborg/garantie beperkt tot het vervangen van de onderdelen die met een gebrek behept zijn. Dit heeft echter geen verlenging van de garantietermijn tot gevolg. Werkuren, verplaatsingen, werfmateriaal, hulpstukken, ontwerpkosten, recyclage-, programmatie- en installatiekosten, klein gerief e.d. zijn behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding nooit inbegrepen in garanties of waarborgbepalingen. Intellisol nv is géén producent van goederen. In geen enkel geval kan de aansprakelijkheid van Intellisol nv ten gevolge van producten verder gaan dan deze voorzien in de wet op de productaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Intellisol omvat, behalve bij opzet, geen schade die bij de concrete transactie typisch niet kon worden verwacht of waarvoor de opdrachtgever/klant verzekerd is of normaal kan/kon worden verzekerd. De aansprakelijkheid van Intellisol nv voor schade als gevolg van gebreken is in alle gevallen van slechts lichte nalatigheid, voor het overige in de wettelijk toegelaten omvang ook bij grove nalatigheid, uitgesloten. Alle aanspraak als gevolg van gebreken tegen Intellisol nv verjaart een jaar na levering tenzij langere verjaringstermijnen door dwingende wettelijke of juridische voorschriften doorslaggevend zijn.
 7. Geen enkele objectieve aansprakelijkheid kan ons ten laste gelegd worden indien Intellisol nv geen fabrikant van het materiaal is. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het vergoeden van de directe schade die te wijten is aan onze zware fout(en) of bedrog, of het foutief uitvoeren van een hoofdverbintenis van de overeenkomst. In ieder geval kan Intellisol nv niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte gevolgschade.
 8. Elke waarborg of garantie, ook fabrieksgarantie, gaat in op datum van levering resp. plaatsing van de materialen. Alle vermelde prijzen zijn steeds vermeld exclusief belastingen, btw, taksen en lasten.
 9. Onderhoudscontracten en reparaties worden nooit uitgevoerd met bijkomende waarborg of garantie. Intellisol nv kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor nadelige gevolgen na stormschades of directe en indirecte gevolgen door aanpassingen en herstellingen aan de installaties door derden.
 10. Intellisol verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die ze ontvangt van de opdrachtgever/klant met het oog op het opstellen van aanbiedingen, de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding, het beheer van waarborgen en garanties, en direct marketing activiteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke- en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers, en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De opdrachtgever/klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan Intellisol nv bezorgt, en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen/aangestelden van wie hij persoonsgegevens aan Intellisol nv heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van Intellisol nv en haar medewerkers/aangestelden zou ontvangen. De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor méér informatie verwijzen we naar onze Data Protection Notice op https://intellisol.be/legal/#DataProtectionNotice
 11. Indien één of meerdere bepalingen van dit geheel van AVW, de overeenkomst, offerte, en/of aanbieding en haar bijlagen nietig zouden zijn of worden, blijft de rechtsgeldigheid van de andere voorwaarden hierdoor onaangetast. In de plaats van de nietige voorwaarden gelden de desbetreffende wettelijke bepalingen, in zoverre ze niet door de overige voorwaarden rechtsgeldig zijn bedongen.

  V20-01

Gebruiksvoorwaarden website (disclaimer)

Het gebruik van de website van www.intellisol.be (de “Website“) is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan Intellisol nv, met maatschappelijke zetel te Maastrichtersteenweg 163, 3680 Maaseik, en met ondernemingsnummer BE 0895.322.173 (hierna: “Wij” of de “Onderneming“).

 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze Onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op de Website, via de volgende link https://intellisol.be/legal/#DataProtectionNotice.

 

COOKIES

De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

 

BELGISCH RECHT

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.

Privacybeleid Intellisol nv

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo weet u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Intellisol nv. U dient zich ervan bewust te zijn dat Intellisol nv niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Intellisol nv respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Intellisol nv of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Intellisol nv of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.`

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw apparaat worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Intellisol NV of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt en die wij op die moment nog in ons bezit hebben. U kan uw persoonsgegevens opvragen via e-mail: info@intellisol.be

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (zonder inbegrip van uw IP-adres, dit staat ingesteld als geanonimiseerd) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Intellisol nv – BTW 0895.322.173
Maastrichtersteenweg 163
3680 Maaseik (België)

info@intellisol.be
Tel. +32 89 355 300

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten