Privacybeleid Intellisol nv

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo weet u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Intellisol nv. U dient zich ervan bewust te zijn dat Intellisol nv niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Intellisol nv respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Intellisol nv of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Intellisol nv of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, behalve met Intellisol-installateurs die de gegevens uiteraard nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren voor u. Ook kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers en installateurs zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens wilt aanpassen of uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen:

Intellisol nv – BTW 0895.322.173
Maastrichtersteenweg 163a
3680 Maaseik (België)
info@intellisol.be

Tel. +32 89 355 300
Fax +32 89 353 055

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden Intellisol nv

 

 

 1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en plaatsingen behoudens ons uitdrukkelijke en geschreven andersluidend akkoord. Het feit dat een andersluidende overeenkomst afwijkt van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden sluit de toepassing van de andere bepalingen niet uit.
 2. De overeenkomst komt slechts tot stand na een wederzijdse gehandtekende schriftelijke bevestiging. Wanneer de klant nadien zijn bestelling annuleert, is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10%, zonder nadeel te berokkenen aan het recht voor Intellisol nv om de volledige herstelling van de werkelijk geleden schade te vorderen.
 3. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten (tekeningen, beschrijving, specificaties, studies, … ) die als indicatie in de bestelbon en communicatie worden gepresenteerd, zijn afkomstig van betrouwbare en erkende informatiebronnen en/of verkregen via wetenschappelijk onderzoek. De gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze maken echter geen deel uit van het commerciële aanbod van Intellisol nv, zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Intellisol nv. Zij mogen niet zonder toestemming van Intellisol nv worden gebruikt, gekopieerd of aan derden bekend worden gemaakt, of doorgegeven worden, of aan derden ter beschikking gesteld worden om aan te wenden, of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
 4. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de bestelling aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht om onmiddellijk alle voornoemde gegevens terug te geven aan Intellisol nv.
 5. Leveringstermijnen van leveranciers kunnen invloed hebben op de aanvangsdatum van werken of vooropgestelde leveringsdatum. Een vertraging hierdoor ontstaan, kan in geen geval aanleiding geven tot de betaling van schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst. Ook gevallen van overmacht kunnen vertraging van levering of aanvangsdatum der werken veroorzaken. De opdrachtgever aanvaardt dat als overmacht onder meer geldt: staat van oorlog, brand, ongevallen, diefstal, verlies van lading, totale of gedeeltelijke stakingen, politieke gebeurtenissen of beleidsbeslissingen, situaties waardoor de fabricatie, bevoorrading of verzending doorbroken worden, alsook machinebreuk, lock-out, en in het algemeen alle redenen die de normale gang van de bedrijvigheid van de leverancier belemmeren.
 6. In geval van loutere verkoop zonder plaatsing worden al onze producten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, altijd beschouwd als zijnde verkocht, goedgekeurd en ontvangen of erkend ontvangen te zijn op het adres van onze werkingszetel. Alle kosten vanaf het vertrek uit onze magazijnen, zoals vervoer- en verzendingskosten en de verzekering tegen algemene risico’s zijn steeds ten laste van de klant (behoudens uitdrukkelijk anders luidende overeengekomen), zelfs indien franco verzonden.
 7. Bij gewone levering van goederen dient iedere klacht aangetekend en ten laatste acht werkdagen volgend op de ontvangst der goederen bij onze onderneming ingediend te worden. Na deze termijn worden de goederen als definitief aanvaard beschouwd. Eventuele klachten dienen gemotiveerd te zijn en hebben enkel uitwerking op hetgeen betwist wordt, zonder partijen te ontslaan van hun wederzijdse verplichtingen.
 8. Bij leveringen met plaatsing vindt de voorlopige en definitieve oplevering der werken samen met de indienststelling gelijktijdig plaats, op datum en uur in onderling overleg overeengekomen en uiterlijk binnen de acht werkdagen na voltooiing der werken (en keuring der installatie voor ingebruikname), tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Indien dit door omstandigheden niet binnen gestelde termijn geschiedt, worden de werken stilzwijgend als aanvaard en goedgekeurd beschouwd, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk voorbehoud van een der partijen. Eventuele klachten dienen gemotiveerd te zijn en hebben enkel uitwerking op hetgeen betwist wordt, zonder partijen te ontslaan van hun wederzijdse verplichtingen.
 9. Onze facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar, d.w.z. binnen acht werkdagen na uitgiftedatum. Goederen die worden afgehaald in ons magazijn dienen bij afhaling steeds contant betaald te worden. Indien een factuur niet vóór de vervaldag wordt betaald, worden alle onbetaalde facturen, zelfs die nog niet vervallen zijn, automatisch en zonder ingebrekestelling onmiddelijk opeisbaar.
 10. Elke factuur die niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag met een minimum van €125. Op het aldus verhoogde bedrag zijn de wettelijk gangbare intresten van toepassing.
 11. Eigendomsvoorbehoud: alle materialen en goederen blijven eigendom van Intellisol nv tot algehele betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen. Bij niet naleving van betalingsafspraken is Intellisol nv bovendien gerechtigd verdere leveringen of uitvoering der werken op te schorten of desgevallend de ontbinding van de overeenkomst te vorderen en de geleverde materialen terug te vorderen. Dit alles zonder recht op schadevergoeding door de klant, en zonder nadeel te berokkenen aan het recht voor Intellisol nv om de volledige herstelling van de werkelijk geleden schade te vorderen.
 12. Alle bijkomende prestaties die niet in de bestelbon vermeld zijn maar betrekking hebben op dezelfde opdracht, worden gefactureerd. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
 • in geval van bestekwijzigingen of uitvoeringswijzigingen op vraag van de opdrachtgever;
 • in geval van afwijkingen van de bedragen van offertes en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
 • in geval van meerwerken gevraagd door de opdrachtgever;
 • in geval van verhogende en/of onvoorziene omstandigheden of werkonderbrekingen die niet te wijten zijn aan de installateur.

Aangevraagde meerwerken worden afzonderlijk gefactureerd. Voor de meerwerken aanvaardt de koper dezelfde verkoopsvoorwaarden als vermeld bij de bestelling.

 1. Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat de huidige verkoopsvoorwaarden integraal van toepassing blijven.
 2. Bij uitvoering van werken door Intellisol nv dient de werf steeds veilig en goed toegankelijk te blijven om de goederen op de plaats van uitvoering te brengen en aldaar onmiddllijk zonder hinder desgevallend te installeren. Aanvragen van vergunningen voor het plaatsen van steiger, lift en parkeerontheffing op de openbare weg, trottoir, dienstwegen en uitgangen dienen steeds door en voor rekening van de opdrachtgever gewaarborgd te worden.
 3. De opdrachtgever voorziet steeds voor zijn rekening de mogelijkheid tot gebruik van de nodige nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, …) om de werken in de meest gunstige omstandigheden te kunnen uitvoeren.
 4. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren-Maaseik.
 5. Waarborg en aansprakelijkheid: de geleverde goederen worden slechts gewaarborgd rechtstreeks door de fabrikant, onder de door hem aangegeven garantie en/of waarborgvoorwaarden en termijnen zoals desgevallend vermeld op zijn website, of zoals hernomen in de aangeboden offerte, bestelbon of factuur, of haar bijlagen van Intellisol, die op haar beurt slechts gehouden is tot en waarborg verlenen kan voor hetgene bij wet tot haar aansprakelijkheid behoort. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, is de waarborg beperkt tot het vervangen van de onderdelen die met een gebrek behept zijn. Dit heeft echter geen verlenging van de garantietermijn tot gevolg.
 6. Geen enkele objectieve aansprakelijkheid kan ons ten laste gelegd worden indien Intellisol nv geen fabrikant van het materiaal is. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het vergoeden van de directe schade die te wijten is aan onze zware fout(en) of bedrog, of het foutief uitvoeren van een hoofdverbintenis van de overeenkomst. In ieder geval kan Intellisol nv niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte gevolgschade.
 7. Elke waarborg of garantie, ook fabrieksgarantie, gaat in op datum van levering van de materialen.
 8. Onderhoudscontracten en reparaties worden nooit uitgevoerd met bijkomende waarborg of garantie. Intellisol nv kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor nadelige gevolgen na stormschades of directe en indirecte gevolgen door aanpassingen en herstellingen aan de installaties door derden.

+32 (0)89.355.300

info@intellisol.be

Maastrichtersteenweg 163, 3680 Maaseik (België)

Maandag - Vrijdag: 9.00 - 17.00

Bent u benieuwd wat Intellisol voor u kan betekenen? Of wilt u een storing melden? Bereik ons dan via onderstaand formulier. Maar u kunt natuurlijk ook even bellen. We helpen u graag verder.

Hebt u een vraag? Op de pagina ‘Veelgestelde vragen’ vindt u wellicht een antwoord.